Kontingenten har forfalt

I medlemsregisteret ser vi at mange medlemmer ikke har betalt årets kontingent. Kanskje har noen sittet litt på gjerdet på grunn av smittevern tiltakene. Nå begynner aktiviteten i de fleste treningsgruppene å komme tilbake etter at all fellestrening ble stanset på grunn av smittefare.


De som ikke har betalt, mottar snart en purring med en ny faktura. Styret minner om at klubbens økonomi i all vesentlighet er basert på medlemskontingenten, og håper at så mange som mulig fortsetter som medlemmer.

Takk for at du sykler alene

For aktive syklister er denne årstiden viktig. Mange har sittet mange timer innendørs i vinter, nettopp for å være klare til å sykle ute sammen med andre. Nå skulle man finpusset på rulleteknikken, og fått effekten av å trene sammen i grupper. Slik ble ikke i år. Det er en mager trøst at mange av de rittene man skulle satse på er avlyst eller utsatt. Men det er fortsatt mulig å trene på sykkel, så lenge man ikke sykler etter hverandre.

Norges Idrettsforbund var tidlig ute med sine retningslinjer. Norges Cykle Forbund fulgte opp disse, og de ga den 3. april 2020 helt spesifikke retningslinjer som er strengere enn de som Helsedirektoratet anbefaler. Siden vi er medlemmer av NCF så skal vi også følge disse retningslinjene. Det handler altså ikke om størrelsen på gruppen, men at sykling etter hverandre i seg selv innebærer en økt smittefare.

Som mange sier, så er dette en dugnad. Effekten av dugnaden blir best når alle slutter opp om den. Vi får håpe at disse tiltakene hjelper, og at vi snart kan samles til treninger og konkurranser igjen. Styret i Moss CK ønsker alle en god påske.

Norges Cykleforbund presiserer smittetiltakene

Dagens oppdatering fra NCF presiserer hva som er “innafor” når det gjelder treningsvirksomhet. De sender også ut mer info for sykkelinteresserte i sitt nyhetsbrev, bl a om Zwift konkurranser og et webinar om ny sikkerhetsmanual for landeveisritt. I disse dager er det sikkert flere som har tid til å sette seg inn i regelverket for hvordan man arrangerer ritt.

Innkalling til årsmøte i Moss Cykle Klubb og saksdokumenter

Viser til varsling om årsmøte 16.1.20 og innkaller alle medlemmer til årsmøte på Moss Hotell den 26.2.20 klokken 1900. Se vedlagte saksdokumenter. Vi håper så mange som mulig kan møte. Etter den formelle delen blir det sosialt samvær med kaffe og noe å bite i.

200214_Vedtekter Moss Cykle Klubb etter ny lovnorm Regnskap 2019 Moss CK Regnskap Moss CK 2019 Budsjett 2020 til årsmøtet Forretningsorden for årsmøter i Moss Cykle Klubb Årsberetning Moss Cykle Klubb 2019 versjon 1.1 Innkalling til årsmøte Moss Cykle Klubb 2020 200226_Saksliste Årsmøte Moss CK Organisasjonsplan Moss Ck 2020 Status til valgkomite 2020

Justering av vedtektene i Moss CK – nytt kontrollutvalg fra 2020

I tråd med Norges Idrettsforbunds lovnorm endret Moss CK sine vedtekter 1. januar 2020. Slike endringer kan styret gjøre, når idrettsforbundet forandrer lovnormen. Etter en avklaring med idrettskretsen på nyåret ble det klart at alle idrettslag fra 2020 skal ha et kontrollutvalg som erstatter ordningen med valgte revisorer. Nedenfor har vi inntatt § 21 som omhandler kontrollutvalgets oppgaver, og denne paragrafen vil nå være en del av sykkelklubbens vedtekter.

§ 21 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Varsling om årsmøte i Moss Cykle Klubb

I henhold til vedtektene i Moss Cykle Klubb avholdes årsmøte onsdag 26. februar 2020 klokken 1900 på Moss Hotell.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Forslag til styret om årsmøtesaker kan sendes ledermck@gmail.com