Innkalling til årsmøte

Dato: Tirsdag 28. februar 2017
Tid: kl. 18:00
Sted: Kambo Festlokale, Skredderveien 11

NB! Innkalling til årsmøtet sendes også på epost til alle medlemmer i uke 7.

Dokumenter som følger innkallingen:

Årsmøteinnkalling 28feb17 Moss CK
Beretning fra styret 2016 Moss CK
2016 Årsberetning Landevei og MTB (pdf)
Forslag til nytt styre MCK 2017
Organisasjonsplan Moss CK 2017
Budsjett Moss CK 2017

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden
3. Valg dirigent, sekretær, samt to representanter til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
6. Behandle innkomne forslag og saker
7. Fastsette medlemskontingent.
a. Styret innstiller på uendret medlemskontingent for 2017
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet
f) Valgkomite med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Styret

Vel møtt!