Innkalling til årsmøte i Moss Cykle Klubb og saksdokumenter

Viser til varsling om årsmøte 16.1.20 og innkaller alle medlemmer til årsmøte på Moss Hotell den 26.2.20 klokken 1900. Se vedlagte saksdokumenter. Vi håper så mange som mulig kan møte. Etter den formelle delen blir det sosialt samvær med kaffe og noe å bite i.

200214_Vedtekter Moss Cykle Klubb etter ny lovnorm Regnskap 2019 Moss CK Regnskap Moss CK 2019 Budsjett 2020 til årsmøtet Forretningsorden for årsmøter i Moss Cykle Klubb Årsberetning Moss Cykle Klubb 2019 versjon 1.1 Innkalling til årsmøte Moss Cykle Klubb 2020 200226_Saksliste Årsmøte Moss CK Organisasjonsplan Moss Ck 2020 Status til valgkomite 2020

Justering av vedtektene i Moss CK – nytt kontrollutvalg fra 2020

I tråd med Norges Idrettsforbunds lovnorm endret Moss CK sine vedtekter 1. januar 2020. Slike endringer kan styret gjøre, når idrettsforbundet forandrer lovnormen. Etter en avklaring med idrettskretsen på nyåret ble det klart at alle idrettslag fra 2020 skal ha et kontrollutvalg som erstatter ordningen med valgte revisorer. Nedenfor har vi inntatt § 21 som omhandler kontrollutvalgets oppgaver, og denne paragrafen vil nå være en del av sykkelklubbens vedtekter.

§ 21 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

Varsling om årsmøte i Moss Cykle Klubb

I henhold til vedtektene i Moss Cykle Klubb avholdes årsmøte onsdag 26. februar 2020 klokken 1900 på Moss Hotell.

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag vil bli gjort tilgjengelige for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Forslag til styret om årsmøtesaker kan sendes ledermck@gmail.com

Vedtekter for Moss Cykle Klubb er oppdatert

Etter et pålegg fra Norges Idrettsforbund er våre vedtekter justert slik at de er i tråd med NIF’s lovnorm. Endringene er helt minimale og de ble godkjent i styremøte den 10.12.19. I følge NIF behøver slike endringer behandling i årsmøtet. Endringen gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.

Moss 25. desember 2019

Tom Erik Guttulsrød

Leder Moss CK

LOV, VEDTEKTER MOSS CYKLE KLUBB

.

 

 

LOV FOR MOSS CYKLE KLUBB

Tidligere Moss MTB og Moss Terrengsykkelklubb, stiftet 11.2.1997, med endringer 10.2.2012

Sist endret 10.12.2019 ( etter lovnorm, vedtatt av Idrettsstyret 23. oktober 2019)

 

 1. INNLEDENDE BESTEMMELSER

 

 • 1 Formål

 

 • Moss Cykle Klubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

 

 • Moss Cykle Klubb skal være samlingspunkt for alle sykkelinteresserte i Moss og omland, og arbeide for sykkelsportens fremme.

 

(3)       Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

 

 

 • 2 Organisasjon

 

(1)       Moss Cykle Klubb er et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer.

 

(2)       Moss Cykle Klubb er medlem av Norges Cykleforbund.

 

(3)       Moss Cykle Klubb er medlem av NIF gjennom Østfold idrettskrets og er tilsluttet Moss idrettsråd.

 

(4)       Moss Cykle Klubb skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak. NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

 

 • 3 Medlemmer

 

(1)       For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende: 

 1. Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 2. Ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

 

(2)       Styret i Moss Cykle Klubb kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker.

 

(3)       Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

 

(4)       Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

 

(5)       Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

 

(6)       Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

 

(7)       a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil ett år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

 

 1. b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.

 

 1. c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

 

(8)       Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

 1. TILLITSVALGTE

 

 • 4 Kjønnsfordeling

 

(1)       Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert.Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2)       Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

           

(3)       Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt årsmøte eller foreta ny oppnevning.

 

(4)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

 • 5 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv.

 

(1)       For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

 

(2)       Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret, valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

  

(3)       Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmulighet over den aktuelle konkurranseaktiveten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

 

(4)       Forslagsrett:

 1. a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
 2. b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.
 3. c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt

arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

 

(5)       Møte- og talerett:

 1. a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har møte- og talerett på årsmøtet i idrettslaget.

[b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.]

 

 • 6 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

 

(1)       Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

 1. a) utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20 %, eller
 2. b) mottar mer enn 1 G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

 

(2)       En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3)       En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.         

 

(4)       Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

 

(5)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.

 

(6)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

 • 7     Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

 

(1)       Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

 

(2)       Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(3)       En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

       

(4)       Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

 

 • 8 Inhabilitet

 

(1)       En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

 1. a) når vedkommende selv er part i saken,
 2. b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,
 3. c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part,
 4. d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et

            organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

 

(2)       Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.   

 

(3)       Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

 

(4)       Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

      

(5)       Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

 

(6)       I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

 

(7)       I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

 

(8)       Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

 

 • 9 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

 

(1)       Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

 

(2)       Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

 

(3)       Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

 

 • 10 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

 

(1)       Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.

 

(2)       Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

 

(3)       Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

 

III. ØKONOMI

 

 • 11 Regnskaps- og revisjonsplikt mv.

 

(1)       Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig, og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøtet. Årsregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

 

(2)       Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

 1. a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktiviteter også vises i regnskapet.
 2. b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.
 3. c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.
 4. d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.
 5. e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

 

(3)       Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

 

 • 12 Budsjett

(1)       På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2)       Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.

(3)       Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

 

 • 13 Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.

 

 1. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

 

 • 14 Årsmøtet

 

(1)       Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av februar.

 

(2)       Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

 

(3)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

(4)       Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller media kan være til stede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

 

(5)       Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøtet. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(6)       På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

 

 • 15 Ledelse av årsmøtet

 

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

 

 

 

 • 16 Årsmøtets oppgaver

 

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne innkallingen.
 6. Godkjenne saklisten.
 7. Godkjenne forretningsorden.
 8. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning og revisors beretning
 10. Behandle forslag og saker.
 11. Fastsette medlemskontingent
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Foreta følgende valg:
 15. a) Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
 16. b) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 17. d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.
 18. e) Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan.
 19. f) Valg av 2 revisorer

 

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem

 

 • 17 Stemmegivning på årsmøtet

 

(1)       Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

(2)       Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

 

(3)       Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

(4)       Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

 • 18 Ekstraordinært årsmøte

 

(1)       Ekstraordinært årsmøte i Moss Cykle Klubb innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:

 1. a) vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,
 2. b) vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller
 3. c) skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

 

(2)       Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

 

(3)       Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

 

(4)       Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

 

(5)       Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

 

 • 19 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.

 

 • 20 Idrettslagets styre

 

(1)       Idrettslaget ledes og forpliktes av styret som representerer Moss Cykle Klubb utad. Styret er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

 

(2)       Styret skal blant annet:

 1. a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
 2. b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnede organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.
 3. c) Oppnevne komiteer/utvalg, og utarbeide mandat/instruks for disse.
 4. d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.
 5. e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.
 6. f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av Idrettsstyret.

 

(3)       Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer forlanger det.

 

 

 • 21 Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

 

 

 • 22 Grupper

 

(1)       Moss Cykle Klubbs årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av Moss Cykle Klubbs organisasjonsplan, jf. § 16 pkt. 13.

 

(2)       Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper med gruppestyrer, gjelder følgende:

 

 1. a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.
 2. b)Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.
 3. c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.
 4. d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøtet.

 

(3)       Gruppestyret eller representanter for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

 

 1. ØVRIGE BESTEMMELSER

 

 • 23 Lovendring

 

(1)       Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

 

(2)       Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks, med mindre årsmøtet vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3)       Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller lovnorm.

 

 

 

 

 

 • 24 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

 

(1)       Forslag om oppløsning må vedtas med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom Cykle klubbens årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

 

(2)       Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jf. § 24.

 

(3)       Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettsstyret hvis det er ytet offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

 

Årets store sykkelhelg i Moss og Rygge er over

Ola Bratlie diskuterer Kråketråkken 2020 med ordførerenNår den 209. syklisten var i mål på Kråketråkken på søndag, og utstyret var rigget ned, kunne Moss Cykle Klubb puste ut. Under ledelse av Ola Bratlie, har klubben nok en gang levert et flott ritt. Alt gikk bra, bortsett fra et stygt fall for en av våre egne ryttere like før målgang. Etter en tur på legevakta ble han plastret sammen og sendt hjem igjen.

Lørdag var det stor sykkelfest i Kanalparken i Moss.

Anledningen var starten på 3. etappe av Ladies Tour of Norway og Tour of Norway for Kids. Målet for Moss CK var å vise at vi er en seriøs medarrangør, noe som bidrar til at de store rittarrangørene legger start eller målgang til Moss også i fremtiden. Videre ønsket vi å rekruttere flere medlemmer og synliggjøre klubben på en positiv måte. Knut Ljungberg rekrutterte 40 løypevakter denne dagen, og det tror jeg er rekord i vår klubb.

Gratis kaffe og vafler bidro til stor trafikk ved vår stand. Med Anders Kristiansen i spissen, sørget klubben for at vi fikk 16 nye medlemmer. Mange medlemmer la treningsturen innom Kanalparken denne dagen.

Tusen takk til alle frivillige som deltok denne dagen.

Velkommen til sykkelfest i Kanalparken lørdag 24.8.19

Vi inviterer alle medlemmer og sykkelinteresserte til Kanalparken 24. august fra kl 1200 og utover etter-middagen. Moss CK har sin egen stand, der vi skal promotere sykling i klubben og forsøke å rekruttere nye medlemmer.
Moss CK lokker med quiz for de minste der man kan vinne tre gavekort pålydende kr 599,- for sykkelservice hos Artur. Artur har sagt at han kommer for å hjelpe de yngste med å justere syklene.
Er dere ute på en treningstur i det fine været, ( i følge yr.no blir det lettskyet og 20 grader) så legg turen innom Kanalparken.
Verdens beste kvinnelige syklister starter tredje etappe av Ladies Tour of Norway kl 1520, og deretter blir det Tour of Norway for Kids.

Link til kart over tredje etappe av LToN Continue reading

Glemt å betale årskontingenten?

Noen medlemmer i klubben har ennå ikke betalt kontingenten for 2019. Vår medlemsansvarlige har sendt ut flere purringer. På et styremøte den 13.8.19 besluttet vi at de som ikke har betalt innen 31.8.19 slettes som medlemmer. Det innebærer at man ikke lenger kan delta på treninger eller andre arrangement i regi av Moss CK. Her du spørsmål om hvordan man skal betale, send en post til Medlemsansvarlig eller gå inn på denne siden.

Fortsatt behov for løypevakter

Lørdag den 24. august kommer Ladies Tour of Norway til Moss. Starten på den 3. etappen går fra Kanalparken og ender i Halden. Moss Cykle Klubb er medarrangør, og i vår sone trenger vi 50 løypevakter. Alle som er medlem av Moss CK, eller andre interesserte kan ta et gratis e-lærings kurs. Se lenke nedenfor.

https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=369

Løypevakten er en dugnadsjobb og egner seg f eks for Russen 2020 som trenger pengestøtte til en russebuss. Alle løypevaktene får en T-skjorte. Som løypevakt skal man ikke regulere trafikken, kun veilede syklistene og publikum.

De som er medlem av et idrettslag logger seg på e-læringen, – med brukernavn og passord fra Min Idrett, andre oppretter en bruker på samme sted. Når man har gjennomført kurset sender man bekreftelse til ledermck@gmail.com.

Marianne ble europamester på terrengsykkel

Lørdag 6. juli gikk Furusjøen rundt av stabelen. Dette rittet på 57 km var samtidig EM maraton. I klassen Women 45 Masters syklet Marianne Sandaker inn på tiden 3:30:05, og blant alle Masters deltakerne fikk hun nest best tid, kun slått av italienske Silvia Scipioni som syklet i W35M klassen. Vi gratulerer!