Justering av vedtektene i Moss CK – nytt kontrollutvalg fra 2020

I tråd med Norges Idrettsforbunds lovnorm endret Moss CK sine vedtekter 1. januar 2020. Slike endringer kan styret gjøre, når idrettsforbundet forandrer lovnormen. Etter en avklaring med idrettskretsen på nyåret ble det klart at alle idrettslag fra 2020 skal ha et kontrollutvalg som erstatter ordningen med valgte revisorer. Nedenfor har vi inntatt § 21 som omhandler kontrollutvalgets oppgaver, og denne paragrafen vil nå være en del av sykkelklubbens vedtekter.

§ 21 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:
a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet
organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.
c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.
e) [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.